Snežana Aleksić

Snežana Aleksić

Lav i miš u mreži mikrobita

Snežana Aleksić, rođena 10.12.1969.godine u Pirotu. Pedagošku Akadeniju završila u Pirotu i radi u osnovnoj školi, u izdvojenim odeljenjima od početka do danas. Trenutno radi u izdvojenom odeljenju u selu Staničenje, sa učenicima trećeg razreda osnovne škole.

Vesna Milenković

I read and write with the help of micro:bit - Digital World

Vesna Milenković graduated from the Faculty of Education in Jagodina in 2003 as the best graduate of her generation. She specialized in 2006 and obtained her master’s degree in 2007 at the Faculty of Education in Jagodina. She earned her PhD in Teaching Methodology from the Faculty of Education in Užice in 2022. She was awarded the Svetosavska Prize for achievements in education and development work with students in 2020. She obtained the title of pedagogical advisor in 2017. She is the author and co-author of numerous scientific and professional papers, one mathematics textbook for the 4th grade of elementary school, and a handbook for teachers and educators.

Vesna Milenković

Čitam i pišem uz pomoć mikrobita - Digitalni svet

Dr Vesna Milenković je završila Učiteljski fakultet u Jagodini  2003. godine kao najbolje diplomirani student generacije. Specijalizirala je 2006. godine i magistrirala je 2007. godine na Učiteljskom fakultetu u Jagodini. Doktorirala je na Pedagoškom fakultetu u Užicu i stekla zvanje doktor nauka – metodika nastave 2022. godine. Dobitnik je Svetosavske nagrade za postignute rezultate u obrazovno – vasputnom radu sa učenicima za 2020. godinu. Stekla je zvanje pedagoški savetnik 2017. godine. Autor je i koautor brojnih naučnih i stručnih radova, jednog udžbenika iz matematike za 4. razred osnovne škole i priručnika za učitelje i vaspitače.

Jovan Marić

Petlja's courses on the Moodle platform

Jovan completed Mathematical Gymnasium in Belgrade. Graduated from the Faculty of Mathematics at the University of Belgrade. Has been a part of the Petlja Foundation team since September 2019. As a member of the development team, he participates in the development of platforms and tools that help create and enrich eLearning content, and then share it, through numerous Petlja projects. Actively contributes to open eLearning projects.

Jovan Marić

Petljini kursevi na Mudl platformi

Jovan je z avršio Matematičku gimnaziju u Beogradu. Diplomirao na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Deo je tima Fondacije Petlja od septembra 2019. Kao deo developerskog tima, kroz brojne Petljine projekte učestvuje u razvoju platofrmi i alata koji pomažu u kreiranju i obogaćivanju eLearning sadržaja, a zatim i njihovom deljenju. Aktivno doprinosi projektima otvorenog tipa koji se bave eLearningom.

Nebojša Vasiljević

Nebojša Vasiljević is a PhD in the field of computational linguistics. Throughout his long-standing career, he has gained experience in various fields such as software engineering, policy-making, and legislative frameworks in the field of information and communication technologies, as well as working with students at the University of Belgrade’s Faculty of Mathematics, where he worked as an assistant in computer science courses. Furthermore, for seven years, he led the Information Society Sector as an assistant minister within the relevant ministry, and prior to that, he was a coordinator for parallel vote counting in the NGO CeSID, the founder of the company Software for Internet, and a pioneer in media streaming within the OpenNet department of Radio B92. Since 2017, he has been working as an independent consultant, and since the founding of the Petlja Foundation, he has been its director.

Nebojša Vasiljević

Nebojša Vasiljević je doktor nauka u oblasti računarske lingvistike. U svojoj dugogodišnjoj karijeri stekao je iskustvo u različitim oblastima poput softverskog inženjerstva, kreiranja politika i zakonodavnih okvira u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, kao i rada sa studentima na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je radio kao asistent na predmetima iz oblasti računarstva. Takođe, sedam godina je kao pomoćnik ministra vodio Sektor za informaciono društvo u okviru resornog ministarstva, a pre toga je bio koordinator za paralelno brojanje glasova u nevladinoj organizaciji CeSID, osnivač preduzeća Software for Internet i pionir u media streaming-u u okviru OpenNet odeljenja Radija B92. Od 2017. godine radi kao nezavisni konsultant, a od osnivanja Fondacije Petlja je njen direktor.

Marija Vujanić

Connecting for Social Inclusion

Marija Vujanić is the Director of Corporate Communications and Sustainable Development at Yettel. Marija has more than 20 years of experience in the field of corporate communications and sustainable business. She gained her experience working in PR agencies, corporate and non-governmental sectors. She joined Yettel (then Telenor) in 2012 and is responsible for creating and implementing corporate communication strategy, internal communication, and social responsibility.

Marija Vujanić

Povezivanjem do socijalne inkluzije

Marija Vujanić je direktorka korporativnih komunikacija i održivog razvoja u kompaniji Yettel. Marija ima više od 20 godina iskustva u oblasti korporativnih komunikacija i održivog poslovanja. Iskustvo je stekla je u radu PR agencija, korporativnom i nevladinom sektoru. Yettelu (tadašnjem Telenoru) pridružila se 2012. godine i odgovorna je za kreiranje i realizaciju korporativne komunikacione strategije, internu komunikaciju i oblast društvene odgovornosti.

Krislin Raik

Naučene lekcije od EdTech Estonije. Kako izgraditi ekosistem?

Krislin Raik je menadžer zajednice u EdTech Estoniji, koja je dominantna organizacija u okviru estonskog edtech ekosistema. Krislin ima akademsku pozadinu u oblasti psihologije, radila je kao školski psiholog pre nego što se vratila u sektor startapa i postala deo edtech startapa. Njena motivacija za edtech sektor proizlazi iz želje da se smanji opterećenje koje nastavnici imaju u savremenim školama. Blagoslovena da radi u digitalno naprednoj zemlji sa visokokvalitetnim obrazovnim sistemom, Krislin je strastvena u pomaganju napretka oba aspekta kako bi se ostvarila prava, pozitivna promena u svetu obrazovanja i dalje.