Bojana Mitrićeski

Bojana Mitrićeski

Position: Quiver Vision 3D Augmented Reality

Dragana Malidžan Vinkić
can you translate in english: Lazar Bulatović je samostalni konsultant za pristupačnost. Potpuno je slep od rođenja. Trenutno razvija agenciju za web pristupačnost. Radi testiranja pristupačnosti, i pomaže kompanijama da kreiraju sajtove, tako da budu dostupni i osobama sa invaliditetom. Svakodnevno koristi asistivne tehnologije duže od 15 godina. Redovno izlaže o pristupačnosti i drugim temama. Diplomirani je sociolog. Govori engleski, nemački i ruski jezik.

Lazar Bulatović is an independent accessibility consultant who has been completely blind since birth. He is currently developing an agency for web accessibility. He conducts accessibility testing and helps companies create websites that are accessible to people with disabilities. He has been using assistive technologies for over 15 years on a daily basis. He regularly speaks on accessibility and other topics. He has a degree in sociology and speaks English, German, and Russian.

Dragana Malidžan Vinkić
and this: Pogled očima slepih u obrazovanju

Translated in English: “A view through the eyes of the blind in education.”

Dragana Malidžan Vinkić
this: Radi u OŠ “Anton Skala” od 2013. godine, prvo kao pripravnik, a potom kao nastavnik predmetne i razredne nastave. Autor i koautor nekoliko naučnih radova predstavljenih na različitim naučnim skupovima i konferencijama. Završila je obuku Аutism training for inclusion IPA+, osnovni i ekspertski nivo. Od 2019/20. jedan je od autora i realizatora seminara odobrenog od strane ZUOV-a (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja). Učestvovala je u mnogim projektima. Jedan od njih je HORIZON 2020 kao anotator, KA101 Erasmus + “I Care”, KA229 “SENdata” – Digitalni pristupi u obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju“ kao koordinator. Od 2016. godine stalni član Saveza udruženja za pomoć osobama sa autizmom. Od 2020/21.god  član mobilnog tima koji pruža podršku deci sa autizom i drugim smetnjama u inkluzivnim školama, njihovim roditeljima i nastavnicima. Od 2021.godine angažovana kao spoljni saradnik ZVKOV-a (Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja). Od 2018. u okviru akreditovanog seminara vrši obuku u oblasti učenja učenika iz spektra autizma i sa intelektualnim smetnjama, kao i o značaju primene prilagođenih materijala i aplikacija u radu.

Translated in English: “Works at the elementary school ‘Anton Skala’ since 2013, first as a trainee and later as a subject and class teacher. Author and co-author of several scientific papers presented at various scientific conferences. Completed the Autism Training for Inclusion IPA+ at basic and expert levels. Since 2019/20, one of the authors and implementers of a seminar approved by the Institute for the Improvement of Education. Participated in many projects, including HORIZON 2020 as an annotator, KA101 Erasmus+ ‘I Care’, KA229 ‘SENdata’ – Digital Approaches to Education for Children with Developmental Disorders’ as a coordinator. Since 2016, a permanent member of the Association of Organizations for Autism Assistance. Since 2020/21, a member of a mobile team that provides support to children with autism and other disorders in inclusive schools, their parents, and teachers. Since 2021, engaged as an external collaborator of the Institute for the Evaluation of Education Quality. Since 2018, conducts training within an accredited seminar in the field of learning for students with autism spectrum disorders and intellectual disabilities, as well as the importance of using adapted materials and applications in work.”

Dragana Malidžan Vinkić
and this: Dobre aplikacije za obrazovanje GA-TE

Translated in English: “Good educational apps GA-TE.”

Dragana Malidžan Vinkić
Radmila Vidović diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 1998. godine, na katedri za tiflologiju. Prilagođava didaktička pomagala deci sa senzomotoričkim poremećajima prema njihovim individualnim potrebama u školi za učenike oštećenog vida. Savetodavni rad i pružanje dodatne podrške roditeljima, nastavnicima i stručnim saradnicima u inkluzivnom obrazovanju su sastavni deo njenog rada. Član je projektnog tima škole i aktivna je u realizaciji nekoliko Erazmus projekata. Kroz akreditovane seminare, realizator je obuka za nastavnike u redovnim školama, o metodama i pristupima za rad sa slepim i slabovidim učenicima. Smatra da je pristupačnost didaktičkih pomagala i prilagođenost školskog okruženja za učenike sa oštećenim vidom veoma važna kako bi se obezbedili jednaki uslovi za sve učenike.

Translated in English: Radmila Vidović graduated from the Faculty of Special Education and Rehabilitation in 1998, at the Department of Tiflology. She adapts didactic aids for children with sensorimotor disorders according to their individual needs in a school for visually impaired students. Advisory work and providing additional support to parents, teachers, and professionals in inclusive education are an integral part of her work. She is a member of the school’s project team and is actively involved in the implementation of several Erasmus projects. Through accredited seminars, she provides training for teachers in regular schools on methods and approaches for working with blind and visually impaired students. She believes that accessibility of didactic aids and adaptation of the school environment for students with visual impairments is very important in order to provide equal conditions for all students.

Dragana Malidžan Vinkić
Reljefni crteži – pogledaj me dodirom

Translated in English: “Relief drawings – look at me with touch.”

Dragana Malidžan Vinkić
Milica Cvetinović je diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer računarstvo i informatika, 2012. godine. U školi za učenike oštećenog vida od 2015. godine podučava matematiku i informatiku decu u osnovnoj i srednjoj školi. Od početka svog rada sa slepim i slabovidim učenicima, adaptira nastavni materijal. Učestvovala je u izradi nekoliko zbirki reljefnih crteža iz matematike. Adaptirala je udžbenike za matematiku, izdavačke kuće Gerundijum, na Brajevo pismo. Kroz akreditovane seminare, realizator je obuka za nastavnike u redovnim školama, o metodama i pristupima za rad sa slepim i slabovidim učenicima. Stava je da je matematika najvažnija prirodna nauka i da je dobra adaptacija udžbenika i slika neophodna za kvalitetnu nastavu i rad sa učenicima oštećenog vida.

Milica Cvetinović is a graduate of the Faculty of Mathematics at the University of Belgrade, majoring in Computer Science and Informatics, in 2012. Since 2015, she has been teaching mathematics and computer science to children in primary and secondary school at a school for visually impaired students. Since the beginning of her work with blind and visually impaired students, she has been adapting teaching materials. She has participated in the creation of several collections of relief drawings in mathematics. She has also adapted mathematics textbooks, published by Gerundijum publishing house, into Braille. Through accredited seminars, she conducts training for teachers in regular schools on methods and approaches for working with blind and visually impaired students. She believes that mathematics is the most important natural science and that good adaptation of textbooks and images is essential for quality teaching and working with visually impaired students.

Dragana Malidžan Vinkić
Borko je nastavnik engleskog jezika i radi u obrazovanju gotovo 20 godina. Smatra sebe prosvetiteljem, liderom, edukatorom, inovatorom, motivatorom. Iza sebe imam puno rada, puno radova, uspeha, titula i priznanja. Neki od njih su: Najedukator Srbije 2017, Najbolji nastavnik Balkana 2019, predstavnik Srbije na takmičenju Global Teacher Prize 2020, dobitnik nagrade Global Teacher Award 2022 kao jedan od najboljih nastavnika sveta, dobitnik oktobarske nagrade SO Paraćin za doprinos razvoju obrazovanja na teritoriji opštine Paraćin. U oblasti digitalnog obrazovanje je 2014. godine bio koordinator projekta kojim je  škola dobila prvu pametnu učionicu u Srbiji kojom su promenili obrazovnu paradigmu u svom okruženju i šire.

Borko je nastavnik engleskog jezika koji ima gotovo 20 godina iskustva u obrazovanju. On sebe smatra prosvetiteljem, liderom, edukatorom, inovatorom i motivatorom. Ima impresivnu karijer

Dragana Malidžan Vinkić
translate in english: Borko je nastavnik engleskog jezika i radi u obrazovanju gotovo 20 godina. Smatra sebe prosvetiteljem, liderom, edukatorom, inovatorom, motivatorom. Iza sebe imam puno rada, puno radova, uspeha, titula i priznanja. Neki od njih su: Najedukator Srbije 2017, Najbolji nastavnik Balkana 2019, predstavnik Srbije na takmičenju Global Teacher Prize 2020, dobitnik nagrade Global Teacher Award 2022 kao jedan od najboljih nastavnika sveta, dobitnik oktobarske nagrade SO Paraćin za doprinos razvoju obrazovanja na teritoriji opštine Paraćin. U oblasti digitalnog obrazovanje je 2014. godine bio koordinator projekta kojim je  škola dobila prvu pametnu učionicu u Srbiji kojom su promenili obrazovnu paradigmu u svom okruženju i šire.

Borko is an English language teacher who has been working in education for almost 20 years. He considers himself a enlightener, leader, educator, innovator, and motivator. He has a lot of work, papers, successes, titles, and awards behind him. Some of them include: Best Educator in Serbia 2017, Best Teacher in the Balkans 2019, representative of Serbia at the Global Teacher Prize 2020, recipient of the Global Teacher Award 2022 as one of the best teachers in the world, and winner of the October Award of the Municipal Assembly of Paraćin for contribution to the development of education in the municipality of Paraćin. In the field of digital education, he was the coordinator of the project in 2014 that led to the school receiving the first smart classroom in Serbia, which changed the educational paradigm in their environment and beyond.

Dragana Malidžan Vinkić
Roditelj – zaboravljeni stručni saradnik

The Parent – A Forgotten Professional Collaborator.

Dragana Malidžan Vinkić
Aleksandra digitalne tehnologije primenjuje u STEAM projektima u cilju podsticanja učenika na samostalnost i istrajnost u radu. Višestruko je nagrađivana za primenu autorskih interdisciplinarnih sajtova i obrazovnih softvera, zasnovanih na aktivnom učenju i inovativnim modelima rada. Doktorand je Fakulteta pedagoških nauka i autor priručnika za integrativnu nastavu i drugih naučnih i stručnih radova.

Aleksandra applies digital technologies in STEAM projects to encourage students’ independence and perseverance in their work. She has received multiple awards for the implementation of interdisciplinary websites and educational software based on active learning and innovative work models. She is a doctoral student at the Faculty of Education and is the author of a manual for integrated teaching, as well as other scientific and professional works.

Dragana Malidžan Vinkić
Digitalno okruženje – podsticaj za samostalno učenje

Digitalno okruženje može biti od velike koristi u podsticanju samostalnog učenja. Zahvaljujući digitalnim tehnologijama, učenici imaju pristup bogatom izvoru informacija i materijala za učenje

Dragana Malidžan Vinkić
translate: Digitalno okruženje – podsticaj za samostalno učenje

Translation: Digital environment – encouragement for independent learning.

Dragana Malidžan Vinkić
translate: Nastavnica srpskog jezika i književnosti u jednoj maloj seoskoj osnovnoj školi. To što sredina iz koje njeni učenici dolaze možda i nije centar zbivanja, nju ne sprečava da svojim učenicima otvara vrata  sveta kulture i obrazovanja.Izuzetnu pažnju poklanja digitalnim nastavnim sadržajima koje i sama kreira,a obučava svoje učenike ,a i kolege da to čine.Pokrenula je blog Gramatoigrolija (https://gramatoigrolija.wixsite.com/my-site) kojim omogućava usvajanje gramatike kroz igru,kao i Instagram stranicu istog imena. Podržala je učenike osmog razreda da pokrenu You Tube kanal „Od đaka osmaka“ ,na kojem prezentuju svoje radove. Ohrabruje učenike da stvaraju u digitalnom okruženju pa su tako nastale i edukativne igrice, stripovi, digitalne priče i elektronski časopis kao produkti projektne nastave . Svoju  ljubav prema pisanoj reči prenosi na učenike i kroz Čitalački klub koji je osnovala u školi. U akciji podržanoj od strane MPNTR „Čitalački maraton“ je član Glavnog žirija i recezent romana. U projektu ZUOV-a „Digitalna učionica“ oprobala se i kao voditelj obuke i mentor  kolegama. Svoja iskustva i primere dobre prakse prezentovala je na više javnih tribina i konferencija. Autor je tri stručna rada (STEM veštine i nastava jezika i Korišćenje Escape room u nastavi jezika) i članka na blogu IMO – Veština čitanja i digitalni svet . Promoviše digitalne udžbenike , a za vreme pandemije tu aktivnost relizuje i kroz prezentacije –vebinare. Koautor seminara “Veb alatima kroz interdisciplinarnost do STE(A)M nastave. Dobitnik je nagrade Društva učitelja Novog Sada, finalista prvog nacionalnog SONS festivala koji promoviše STEM veštine, učesnik u međunarodnom obrazovnom projekta Dan inteligencije,njeni časovi su ušli u zbornik „Čas za ugled“ dve godine za redom, nacionalni edu lider u Fondaciji “Obrazovanje za Srbiju” … Piše dramska dela i pesme za decu koja sa svojim učenicima oživljava na sceni.

A Serbian language and literature teacher in a small rural elementary school. The fact that the environment her students come from may not be the center of events does not prevent her from opening the doors of the world of culture and education to her students. She pays exceptional attention to digital teaching materials which she creates herself, and teaches her students, as well as colleagues, to do the same. She has launched the blog Gramatoigrolija (https://gramatoigrolija.wixsite.com/my-site) which allows the acquisition of grammar through play, as well as an Instagram page with the same name. She supported eighth-grade students in launching the YouTube channel “Od đaka osmaka” where they present their work. She encourages students to create in the digital environment, resulting in educational games, comics, digital stories, and an electronic magazine as products of project-based teaching.

She passes on her love for the written word to her students through the Reading Club she founded at the school. In an action supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development, “Reading Marathon,” she is a member of the main jury and reviewer of novels. In the ZUOV project “Digital Classroom,” she also tried herself as a trainer and mentor for colleagues. She presented her experiences and examples of good practice at several public forums and conferences. She is the author of three professional papers (STEM skills and language teaching and the use of Escape room in language teaching) and an article on the IMO blog – Reading skills and the digital world.

She promotes digital textbooks, and during the pandemic, she also carried out this activity through presentations-webinars. She is a co-author of the seminar “Using Web Tools for Interdisciplinarity in STE(A)M Teaching”. She is the recipient of the Society of Teachers of Novi Sad Award, a finalist of the first national SONS festival that promotes STEM skills, a participant in the international educational project “Intelligence Day,” and her lessons have been included in the “Lesson for an Example” collection two years in a row. She is a national edu leader in the “Education for Serbia” Foundation… She writes plays and poems for children, which she brings to life on stage with her students.

Dragana Malidžan Vinkić
Virtuelna i proširena realnost u inkluzivnom obrazovanju

Virtuelna i proširena realnost (VR i AR) predstavljaju inovativne tehnologije koje mogu biti veoma korisne u inkluzivnom obrazovanju. Ove tehnologije omogućavaju učenicima

Dragana Malidžan Vinkić
translate: Virtuelna i proširena realnost u inkluzivnom obrazovanju

Virtual and augmented reality in inclusive education

Dragana Malidžan Vinkić
everithing that I will place here will be for translation from serbian to english from now until I say it is finished

Understood, I’m ready to assist with any Serbian to English translations you may have.

Dragana Malidžan Vinkić
ok?

Yes, I understand. Just let me know when you are finished with Serbian to English translations.

Dragana Malidžan Vinkić
Nastavnik likovne kulture ŠOSO „Bratstvo“ Dositejeva 11 21220 Bečej Od 2018 do 2020 godine Direktor Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Bratstvo“, Bečej Stručni spoljni saradnik-voditelj muzičke radionice SOUNDBEAM (Zvučni snop) koja deluje u okviru tima za asistivnu tehnologiju ŠOSO „Milan Petrović“ Braće Ribnikar 32 21000 Novi Sad OBRAZOVANjE I OBUKE: Nastavnik likovne kulture ŠOSO „Bratstvo“ Dositejeva 11 21220 Bečej (Položila je ispit za dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika) Diplomirani grafičar i profesor likovne kulture, Akademija umetnosti Novi Sad Smer Tradicionalna i Digitalna grafička umetnost Internacionalna letnja Akademija Lepih umetnosti „Oskar Kokoschka“ Salzburg, Austrija Stipendista KulturKontakt-a države Austrije OBUKE: Obuka za nastavnike koji izvode nastavu iz izbornog predmeta Građansko vaspitanje u srednjim školama u Republici Srbiji Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Beograd Program osposobljavanja za rad sa učenicima ometenim u razvoju Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd.

Visual arts teacher at ŠOSO “Bratstvo” Dositejeva 11, 21220 Bečej from 2018 to 2020. Director of the School for Elementary and Secondary Education “Bratstvo” in Bečej. External professional collaborator and leader of the Soundbeam music workshop, which operates as part of the assistive technology team at ŠOSO “Milan Petrović” Braće Ribnikar 32, 21000 Novi Sad.

EDUCATION AND TRAINING: Visual arts teacher at ŠOSO “Bratstvo” Dositejeva 11, 21220 Bečej (Passed the exam for a teaching, educator and professional collaborator permit). Graduated graphic artist and art teacher, Academy of Arts Novi Sad, Department of Traditional and Digital Graphic Arts. International Summer Academy of Fine Arts “Oskar Kokoschka” in Salzburg, Austria. Scholar of the KulturKontakt of Austria.

TRAININGS: Training for teachers who teach the elective subject Civic Education in high schools in the Republic of Serbia at the Institute for the Improvement of Education and Upbringing in Belgrade. Training program for working with students with developmental disabilities at the Faculty of Special Education and Rehabilitation in Belgrade.

Dragana Malidžan Vinkić
Muzička radionica za osobe sa invaliditetom

Music workshop for people with disabilities.

Dragana Malidžan Vinkić
Rođen 1965. godine u Aleksandrovcu Župskom. Završio 12. Beogradsku gimnaziju Vodi muzičku radionicu sa specijalnim muzičkim uređajima namenjenu osobama sa invaliditetom koja je u proteklom periodu imala zapažene rezultate i uspehe. Musik und Inclusion 2022, Dortmund, Nemačka, Projekat muzičke radionice za osobe sa invaliditetom je jedan od dobitnika nagrade Zero Projekat 2023, Svet bez barijera, partnerske organizacije UN, za najbolje projekte u oblasti inkluzije.

Born in 1965 in Aleksandrovac Župski. He graduated from the 12th Belgrade Gymnasium and leads a music workshop with special musical devices intended for people with disabilities that has achieved notable results and successes in the past period. The music workshop project for people with disabilities is one of the winners of the Zero Project 2023 award for the best projects in the field of inclusion, awarded by the UN’s partner organizations for a World Without Barriers. He also participated in the Musik und Inclusion 2022 project in Dortmund, Germany.

Dragana Malidžan Vinkić
Bojana je zaposlena kao nastavnik geografije u OŠ „Branislav Nušić” u Donjoj Trnavi. Tokom svoje karijere bila je učesnik različitih programa usavršavanja kao što su: International LUMAT Symposium 2020 Finland – LUMAT Research Forum, Onlajn-konferencija „Digitalno obrazovanje 2020”, International Conference „Climate Action Project 2019”, International Conference „Research in education and training: International Aspects of Education and Training”. Takođe, učestvovala je i na događajima: International Scientix Conference, International Conference „New Technologies in Education”, EDU-ARCTIC Educator’s Forum Warsaw, European Geosciences Union General Assembly i mnogim drugima. Bojana je i Microsoft inovativni nastavnik, Scientix ambasador za Srbiju, Science on Stage ambasador, član Srpskog geografskog društva i sertifikovani nastavnik „Nacionalne geografije”. Bojana Mitrićeski Anđelković je, kao stručnjak za obrazovanje, izabrana da bude deo nacionalnog tima koji realizuje obuke za nastavnike u školama sa ciljem da podstakne i doprinese daljem unapređivanju inkluzivnog obrazovanja u Republici Srbiji. Obuka pod nazivom “Unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška” skraćenog naziva “Učimo svi zajedno”. Projekat zajednički sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF u Srbiji uz podršku Delegacije Evropske unije. CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju je partnerska organizacija na ovom projektu.

Bojana is employed as a geography teacher at the “Branislav Nušić” primary school in Donja Trnava. Throughout her career, she has participated in various training programs such as: International LUMAT Symposium 2020 Finland – LUMAT Research Forum, Online Conference “Digital Education 2020”, International Conference “Climate Action Project 2019”, International Conference “Research in Education and Training: International Aspects of Education and Training”. She has also participated in events such as the International Scientix Conference, International Conference “New Technologies in Education”, EDU-ARCTIC Educator’s Forum Warsaw, European Geosciences Union General Assembly, and many others. Bojana is also a Microsoft Innovative Educator, Scientix Ambassador for Serbia, Science on Stage Ambassador, member of the Serbian Geographical Society, and a certified teacher of “National Geographic”. As an education expert, Bojana Mitrićeski Anđelković was selected to be part of the national team that carries out training for teachers in schools with the aim of promoting and contributing to further improvement of inclusive education in the Republic of Serbia. The training, titled “Improved Equal Access and Completion of Pre-University Education for Children Needing Additional Educational Support,” is jointly implemented by the Ministry of Education, Science and Technological Development and UNICEF Serbia with the support of the European Union Delegation. The CIP – Center for Interactive Pedagogy is a partner organization in this project.