Mirjana Devedžić

Mirjana Devedžić

Position: WINNovators - Digital Education for Those Who Have Less Chance for It

Mirjana Devedžić je redovni profesor na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njena trenutna istraživačka interesovanja obuhvataju reprodukciju stanovništva, demografsko starenje, demografske aspekte rodnih pitanja i računarske i internet tehnologije u demografiji. 

Do sada je objavila više od 100 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i u zbornicima domaćih i međunarodnih konferencija. Član je uređivačkih odbora dva međunarodna časopisa, član Odbora za populaciona istraživanja Srpske akademije nauka i umetnosti i član međunarodnog udruženja DemoBalk. Bila je potpredsednik Društva demografa Srbije i u dva mandata upravnik Odseka za demografiju na Geografskom fakultetu u Beogradu.