Nikola Petrović

Nikola Petrović

Position: Upravljanje angažovanošću u učenju-klaster analiza

Nikola Petrović je asistent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu gde je angažovan na predmetima Trening i razvoj, E-obrazovanje i Dizajniranje treninga. Doktorand je na studijskom programu za kvantitativni menadžment, a masterirao je na programu Business intelligence. Istražuje proces učenja primenom tehnika za otkrivanje zakonitosti u podacima o čemu je objavio više radova.

PREDAVANJE: Upravljanje angažovanošću u učenju-klaster analiza

Angažovanost svih strana u procesu učenja neophodan je faktor uspeha u učenju. Svaki pojedinac konstruiše angažovanost na svoj način, ipak u ponašanju prilikom učenja mogu se uočiti obrasci koji su zajednički za veći broj učenika što otvara put upravljanju. Prezentacija sadrži dva primera izgradnje modela učenika na osnovu podataka o njegovom ponašanju (u virtuelnom i tradicionalnom okruženju) i izvođenja klaster analize nad tim podacima. Rezultat je grupisanje studenata prema sličnosti u stilu angažovanosti.