Olga Milićević

Olga Milićević

Position: 1. Inovativne prakse - iskustva predškolskih ustanova 2. Didaktičke igre u korak sa decom savremenog doba

Vaspitač u PU “Naša radost” sa više od 20 godina, dobitnik evropskih oznaka kvaliteta za svoj rad, objavljivala i prezentovala na više obrazovnih konferencija radove čiji je autor ili koautor, između ostalih na seminaru ,,Vrtić na evropskom putovanju” u Ljubljani 2018. Neumorno istražuje mogućnosti primene novih tehnologija u radu sa decom predškolskog uzrasta i profesionalnom usavršavanju, o čemu piše na svom blogu.

PREDAVANJE: Inovativne prakse – iskustva predškolskih ustanova

Stvaranje online zajednice učenja, povezivanje i saradnja vaspitača putem različitih obrazovnih portala omogućava stvaranje profesionalne mreže podrške i horizontalno učenje u virtuelnoj sferi. Analizirajući anketu rađenu sa vaspitačima iz zemlje i okruženja, predstavićemo iskustva svrsishodne primene digitalnih i inovativnih praksi, uticaje koje mogu imati na rad vaspitača i učenje dece. Pokazaćemo kako korišćenje IKT u radu i profesionalnom usavršavanju vaspitača može podstaći promene u njihovim predškolskim ustanovama, bolju saradnju sa porodicom i veću otvorenost ka lokalnoj zajednici.

PREDAVANJE: Didaktičke igre u korak sa decom savremenog doba

Sistematičnim korišćenjem elektronskih didaktičkih igara, učenje može postati zabavnije, nivo motivacije veći, a uz sve to ostvaruje se neophodna interakcija dece, kako sa sadržajima tako i sa okruženjem. U radu su predstavljeni konkretni primeri elektronskih igara u konkretnim veb 2.0 alatima koje primenjujemo u vaspitno-obrazovnom radu i pogodne su za interakciju pedagoški proces. Kako je primena IKT-a unela novine i učinila didaktičke igre zanimljivijim, a detetu omogućila da, osim konzumenta, bude i kreator istih.