Sonja Šumonja

Sonja Šumonja

Position: Ocenjivanje u svetlu digitalizacije školstva

Specijalista sam matematičkih nauka i pedagoški savetnik od 2014. godine u Elektrotehničkoj školi ,,Nikola Tesla” u Nišu. Imam objavljene stručne i naučne radove u domaćim i stranim časopisima i učestvovala sam na brojnim kongresima i konferencijama. Ja sam inovativni nastavnik, sa vizijom.

PREDAVANJE: Ocenjivanje u svetlu digitalizacije školstva

Elektrotehnička škola “NikoLa Tesla” u Nišu podigla je na svom serveru Moodle platformu za elektronsko učenje 2010. godine. Koristimo LMS platformu u svakodnevnom radu, a klasične pismene vežbe zamenili smo testovima koje učenici rade preko mobilnih telefona (BYOD koncept). Koristimo vršnjačku procenu radova (konstrukcija GeoGebra apleta, zadataka, seminarskih radova i drugo), koju Moodle omogućava. Za formativnu procenu koristimo razne tehnike, kako u proceni savladanosti gradiva, tako i kao povratnu informaciju u završnoj fazi časa. Poseban osvrt nam je na projektnoj nastavi i načinu procene učeniÄčkih postignuća, kroz rubrike. Projekte radimo samostalno ili u okviru eTwinning portala.