Vesna Zlatarović

Vesna Zlatarović

Vesna je psihološkinja, zaposlena u CIP-Centru za interaktivnu pedagogiju kao stručnjakinja za obrazovanje kojim se bavi skoro 30 godina. Interesovanje za mogućnostima digitalnih tehnologija u obrazovanju je započela željom da razume šta je to internet i  koje sve promene u društvu i međuljudskim odnosima donosi.   

Ima bogato iskustvo u oblasti kreiranja digitalnih sadržaja kroz projekat razvijanja onlajn platforme, „Pasoš za učenje- podrška razvoju predškolske onlajn zajednice učenja“ u saradwi sa UNICEF, MPNTR, ZUOV.

Vodeća je stručnjakinja za komponentu 3,  razvijanje Smernica za primenu digitalne tehnologije u predškolskoj ustanovi i Okvira digitalnih kompetencija vaspitača, u okviru konsultantske usluge projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje MPNTR. Stručnjakinja za planiranje i kreiranje onlajn obuke za 3000 nastavnika u okviru projekta  Jačanje jezičkih kompetencija nastavnika/ica koji predaju na osam jezika nacionalnih manjina koji je realizovao CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju u saradnji sa MPNTR, 2019-2020. Koautorka je onlajn dela obuke za licencu za obavljanje profesije direktora predškolskih ustanova, UNICEF, MPNTR i autorka i koautorka, kao i realizatorka više akreditovanih onlajn obuka za vaspitače i nastavnike.